CHILD Rescue Mission ENDURING FREEDOM Driven by MAGIC Perfume Buy NOT Made by CHILDABUSER TERRORIST in Germany

New DUTROUX scandal GERMAN caretakers masking CHILD ABUSE are the MOST DANGEROUS CHILD ABUSER TERRORISTS in the world Contractors for execution WANTED by MAGIC Perfume

PERSOAL GOV ALEMÁN
Son FILLO abusador construído por

Dentro manipulación lawcode criminal
Coidadores poden legalmente ABUSO CHILDS

Mentres que a posibilidade de exame

Na verificación para detectar
manipulada (INCEST) CHILDS

É rexeitada por IMPOSIBILIDADE
Bate para fóra este lawcode manipulado

Propuxo a facer
Asasinatos de nenos ALMA

Fuxir con seus crimes GRATIS
Escapando da acusación & condenas

MAGIC Perfume™ revealling it´s TOP SECRET
SECRETS inside no other German EVER would do

Nós facemos a reais verdadeiro rostro detrás da máscara
como alemáns Realmente son exclusivamente só 4 VOSTEDE

MAGIC Perfume™ valores americanos & calquera
Os nosos colaboradores valorados no mundo como intelixente

detección capaz para diversivy estes queridos revealling
O certo doutros enmascaramento enmascarado intentando

Enganando os outros como tolos estúpidos

Novo escándalo Dutroux! coidadores ALEMÁN enmascaramento pederastia
Are the MOST DANGEROUS CHILD ABUSER TERRORISTS in the world!

TERRORISTS overtaking control inside the GERMAN government
The MOST DANGEROUS PARASITS inside the system
Nocauteando nosos valores democráticos

https://magicparfum.co.uk/wp-content/uploads/MAGIC-PARFUM-proudly-presents-its-magical-PERFUME.mp4

Substituíndoos por anarquismo abuso infantil

Son responsables da neno HOSTAGING como escravas sexuais
HOSTAGED inside child abuser TERRORISTS hands camouflaging as “coidadores”

PERSOAL GOV ALEMÁN
Son FILLO abusador construído por

Dentro manipulación lawcode criminal
Coidadores poden legalmente ABUSO CHILDS

Mentres que a posibilidade de exame

Na verificación para detectar
manipulada (INCEST) CHILDS

É rexeitada por IMPOSIBILIDADE
Bate para fóra este lawcode manipulado

Propuxo a facer
Asasinatos de nenos ALMA

Fuxir con seus crimes GRATIS
Escapando da acusación & condenas

nenos alemás son sistematicamente manipulados por coidadores porque o
lawcode criminal é manipulado facer esa manipulación primeiro posible

O que sería imposible a protección do neno por exames periciais lei
Que os nenos son secuestrados como reféns revealling a identidade
Cales coidadores son terroristas abusador de nenos e non que

 

Calquera pode camuflar ALEMÁN tan “familia” by masking worsest LEGAL
child abuse crimes even child rape or mentally child murder

For massiv destroy and destruct his own children
Without ANY risk in getting his ass busted

Fucking childrens ass instead is knocking out ANY child PROTECTION
by leveraging systematically child abuse ANARCHISM instead
made possible by child abuser TERRORISTS

Masking their crimes aspoliticiansinside GERMAN government defining themself
as the
MOST DANGEROUS CHILD ABUSER TERRORIST GOVERNMENT
Committing worsest crimes as Nato memberstate on Nato territory

By manipulation the criminal lawcode with further HOSTAGING
Even the manipulated criminal lawcode itself

By ILLEGAL manifestation embossed inside constitution
Making it for anyone impossible in ever changing it

By that the german government identified defining themself
As the MOST dangerous TERRORIST government

Causing dramatic consequence of massiv
systematic child abuse crime unsolved

Authorizing these TERRORISTS by legitimation for legal execution
Como a maioría dos terroristas abusador de nenos perigosas do mundo

Replacing them by ANYONE camouflaging as family is
LEGALLY AUTHORIZED by decision of European Courts

International Criminal Court Den Haag

International Court of Human Rights France

For LEGALLY rape and abuse own children as long the children are
systematically manipulated by their caretakers keeping their mouth shut

None does examin children on verify manipulation making knocking out
criminal laws child protection laws defining sexual child abuse as LEGAL CRIME
by theoretical criminal law possible by inside criminal lawcode manipulation

Refusing by rejection CHILDRENS RIGHTS the chance as possibilty that experts
can verify crimes they suffer as victims HOSTAGES by negativ examination

How can child abuse defined as criminal offence if experts
are refused for positiv verification children on abuse?

If children are not verified on abuse how can abuse be detected?

Means nothing else as hypocrates are backing worsest crimes of other
hypocrates which does proof by evidence WHO are by self-definition

MOST DANGEROUS TERRORISTS in the world

O goberno federal alemán
Camuflaxe como terroristas do goberno FILLO abusador

Responsable nocautear leis de protección á neno
Por dentro Manipulación lawcode criminal

Proposto por abusar sistematicamente violar mental asasinato
Nenos secuestrado por “coidadores” como reféns escravo do neno SEXO

Sen oportunidade para fóra todo en si xa rescatou da súa rendición
Pregunta como pode abuso sexual de nenos é un crime

O Bundesregierung rexeita comprobar
Que os nenos son abusada por que coidadores

Viceversa áreas de dereito que non está controlado
Non pode ser unha ofensa criminal

Se non, sería forzado controlado por comprobación

CHILD ABUSE is defined as LEGAL CRIME

CHILDREN are NOT verified on sexual abuse

Making it IMPOSSIBLE detecting which CHILDREN

Are ABUSED by which CARETAKERS as responsible
CHILD ABUSER TERRORISTS

TERRORISTS inside the BUNDESREGIERUNG forcing

Children must NOT be PROTECTED

Children must be systematical SEXUAL ABUSED

As an exclusive LEGAL CRIME for CARETAKERS by ability
Ao final influír seus fillos mantendo a boca sobre os pais
shut by systematically manipulation on putting the head of strangers on block

Lei está tratando CALQUERA igualmente?

Máis como broma de mal gusto desde coidadores son autorizadas pola lawcode criminal manipulada
Nos crimes pederastia LEGAIS mentres outra persoa debe matar nenos concesión
themself mesmo privilexio en abuso infantil LEGAL

Ninguén sabe por nenos coidadores manipulados
que nunca abrir a boca selada revealling o abuso
AGÁS nenos teñen a oportunidade

Mediante peritaxe negativ detectar o abuso está abrindo o
Porta máxica por chave máxica abrir a boca selada revealling a verdade

Por evidencias na toma de informar os reféns escravos crimes neno do sexo
are suffering by CARETAKERS CHILD ABUSER TERRORISTS

Consecuentemente acontece o que é claramente previsible inevitable
que estraños FAILING a capacidade de manipulación propios fillos como

Acto de autodefensa provocated pola lawcode criminal manipulado
É unha proba impermeable responsable de todas as neno sexual asasinatos son políticos
dentro do goberno federal

Quen son soster totalmente responsable en facer crimes massiv asasinatos de nenos
posible, pasando o lawcode dentro
manipulación a través por Bundesrat e Bundestag

Estraños pregunta por que eu debería terminar scentence vida
Considerando coidadores fuxir cos seus crimes de abuso infantil!?

De ningún xeito! A lei debe tratar ninguén igualmente!

A resolución é inocente nenos son mortas salta sobre a
lámina só porque neno pervertida agresor terroristas dentro
o Bundesregierung abusar do seu poder político

Para manipulación de leis penais de forma que se safar
os worsest crimes aínda máis peor que asasinato

Eles definiron a si mesmos de antemán dentro da mesma lawcode criminal
they manipulated and hostaged in the same go

By that MAGIC Perfumemission is ENDURING FREEDOME
For making RESCUE abused child HOSTAGES

The GERMAN government REFUSES their obligation and responsibility
Making them the WORSEST MOST DANGEROUS TERRORISTS for german children


VERIFICATION by expert examination which children are sexually abused by

Which caretakers is KNOCKING OUT CHILD PROTECTION
Replacing by CHILD ABUSE ANARCHISM

The GERMAN government COMMITTING WORSEST CHILD ABUSE CRIMES
On NATO TERRITORY as NATO MEMBERSTATE

This does waterproof by evidence the german government officials
Are the MOST DANGEROUS CHILD ABUSER TERRORISTS

CAMOUFLAGING child abuse rape as PSEUDO FAMILY POLITIC

Child abuser TERRORISTS infiltrated as PARASITS inside the german government
Nocauteado nosos valores de democracia substituíndo por abuso infantil sistematicamente & asasinato

As caretakers LEGALIZED as theoretically WORSEST CRIME
Por manipulado dentro lawcode criminal

Expoñendo coidadores nenos exclusivamente pola posibilidade final para psicolóxica
Brain washing manipulation making for EXPLOITING SYSTEMATICAL

By child abuse rape torture is making children as sex slaves HOSTAGES KIDNAPPED
By their own caretakers defining child abuse as LEGAL crime by practical law

Anyone does exactly know there is a RED LINE

Once attempt crossing this RED LINE it does mean equally SELF-SUICIDE by taking execution
As TERRORIST into account once HOSTAGES are taken incapable in rescue by themself

NON-PUNISHABLE CRIMES!? imposible! Not under certain circumstances
Made possible by inside criminal lawcode manipulation caused by child abuser TERRORISTS

HIDING CAMOUFLAGED aspoliticians” dentro do goberno alemán:

abuso sexual de nenos defínese dentro lawcode criminal por natureza só teórica
Pero, como falla en calquera mecanismo de control ou vixilancia non por casualidade, por suposto


El viceversa significa nada máis como

Practical LEGAL CHILD ABUSE CRIMES because anyone does know
ANY area that is not checked can NEVER EVER be punishable by law!


Como debe abuso sexual de nenos é puníbel
Se o abuso sexual de nenos non pode ser determinado pola comprobación?

imposible!

De que outra forma pode ser determinado que os pais están violando os seus fillos sexual?

imposible!

Como especialistas debe ser capaz de detectar o abuso sexual en nenos, se manipulado
leis penais facer a inspección deliberadamente imposible e, polo tanto, bloqueado?

imposible!

Children of guardians intentionally can NOT or should NOT be checked on sexual abuse!
Como debe abuso sexual, conforme definido pola lawcode criminal non. 174-176 StGB ser puníbel?

imposible!

Defining this criminal lawcode as EVIDENCE by manipulation of itself


Who is behind it?

Child abuser TERRORISTS camouflaging aspoliticianswho infiltrated as PARASITS
Parasiticamente dentro do Goberno Federal alemán abusar do seu poder político

For HOSTAGING the before manipulated KIDNAPPED criminal law purposed by intention
Facendo imposible trasladouse sempre por calquera outra persoa tentar iso por intento

Calquera pode enmascarar por simulación como “coidador familiar” enmascaramento
crimes de abuso infantil facendo imposible por nunca estar revealled

Os nenos sempre tirou a tarxeta ass como un xoguete sexual pura garantida sendo abusada
As sex slaves HOSTAGES into clutches of perverted child abuser TERRORISTS

Defenseless without any chance at ALL(!) in getting rescued out of their surrender

Making MAGIC Perfumeas personal obligation in

RESCUE KIDNAPPED CHILD HOSTAGES MISSION
Out of chained hands perverted

CHILD ABUSER TERRORISTS „caretakers“
MAGIC Perfume™ possessing waterproof evidence backed by expert expertise

As legal opinion proving the german government all child abuse and child murder crimes
on ANY country criminal court making them arrest for life or even for leathal execution

CHILD PROTECTION by law? Shall I laugh quite loudly
Pederastia legalizado como privilexio para coidadores enmascarados por lei

Non hai, nunca existiu excepcional por natureza teórica
Impreso en papel lawcode inútil converténdose aparecendo como mockup

destruíndo & DESTRUCTING our values of DEMOCRACY on its pillar distressed
Replaced by CHILD ABUSER TERRORISTS PARASITS infiltrated inside our political system
Replacing it by pure CHILD ABUSE ANARCHISM

Why should any caretaker be that stupid complaining
against manipulated criminal lawcoded embossed inside

Constitution allowing him committing LEGALLY the worsest
CRIMES which are defined inside theoretical because
manipulated criminal lawcode!?

NONE not even the most stupid idiot on plant earth would be that stupid!
Instead any caretaker is most lucky using this opportunity
as a chance for LEGALLY ABUSING his own children

Since ANYONE does know the german child abuser TERRORIST
government REFUSES his OBLIGATION in verification by expert
exam which children are sexually abused by which parents

Baténdose OUT leis penais nosos valores da democracia
Por pura anarquismo pederastia

Que é, por definición, lawcode viceversa nada
Abuso infantil en Alemaña é un delito legalizado

Sempre que camuflar-se como conserxaría
enmascarado seus crimes de abuso infantil

Por MASSIV Manipulación nos seus propios fillos mantendo
súa boca selada con garantía escapando
da xustiza imposible nunca atopar culpable

Facendo o goberno alemán ao
MOST DANGEROUS CHILD ABUSER TERRORIST GOVERNMENT

Responsable centos de miles EXTREMLY
Nenos terroristas abusador PERIGOSOS
camuflada como “coidadores”

Centos de miles de persoas abusada e neno asasinados encadeado como
FILLO escravos sexuais por lawcode manipulado exposta
en mans dos coidadores ALEMÁN pervertidos

Responsable secuestro súas propias nenos como reféns
xa que é imposible por especialistas en exame negativo de conducción
Comprobar nenos positivamente sexual violada abuso MORTOS

MAGIC Perfume™ agora contraer!

Contractors 4 Rescatar reféns son benvidos

Nosa freedome Enduring misión

Any politiciandentro do goberno alemán (Bundestag)
Is GULITY FOR ABUSING HIS POLITICAL POWER

CRIMINALS INSIDE THE SYSTEM KNOCKING OUT CRIMINAL LAWS
MAKING THEMSELF COMMITTING THE CRIMES THEY BEFOREHAND


DECLARED AS WORSEST CRIMES INSIDE LAW CODE
PURPOSED ESCAPING FROM JUSTICE

For manipulating criminal code §176

Defining child abuse and rape
As one of the worsest crimes

With the clear purpose knocking out this criminal law

By intended not implementing any control ormonitoring
mecanismo v.g.. exame anual negativ psicolóxica

Conducido por especialistas para impermeabilizar
Revelar nenos abusada dentro de familias alemás


Facendo políticos e familias alemás
Comitting worsest crimes de abuso infantil e violación


Nos seus propios fillos co único propósito
Escapando con seus crimes de xustiza

Expoñendo os nenos directamente ás mans dos seus autores
Propuxo só para obter abusada e violada

No canto de protexer os nenos
DE sufrindo abusos e estuprado

Nocautear calquera neno protexer
Pola protexer criminais da acusación

Fuxir con seus crimes graves aweful
Hai acción inmediata necesaria

Como longas criminais dentro do goberno alemán
Ten o poder final para abusar do seu poder político


Vicitims nunca pode ter a esperanza para a protección do neno e da xustiza

Mentres que o goberno alemán CRIMINAL

Pode abusar seu poder político para

Manipular e nocauteando dereito penal § código 176 código penal


A evidencia está voicetaped por
TESTEMUÑO Daniel Wilhelm

Desde políticos dentro negativa do goberno alemán
by manipulated criminal code 176 StGB para identificar sufrimento
nenos vítimas de pericia negativ psicolóxica

A única finalidade de políticos principalmente
family fathers camouflaging themself as pseudo politicians
por infiltración dentro do goberno alemán

Clear by fácil que, por suposto estes criminais dentro da lei
Non teño non calquera menor interese en todos os seus propios fillos pode obter
negativ examined by yearly follow-up examinations

mecanismo de prevención do abuso de monitorización e indicación precoz
would instantly demasking them as perpetrators committing these crimes
Os nenos abusada ha informar estes crimes identificados en especialistas entrevistas

The only explainable reason since criminal german politicians
poderían doutra forma non proceder abusar violar os seus fillos

WITHOUT MANIPULATED CRIMINAL LAW
§ CODE 176 StGB ONLY intended FOR EXPLOITING children
FOR rape, abuso e asasinato nenos en vez

To get themselves away with their worsest crimes
from any prosecution at all

German prosecution is breaked out not by accident
Tornándose como estratexia e táctica políticos penais masterheads

Imposible de todo abrir calquera caso criminal como acción
By court trail since evidence of rape, abuso,
mental murder crimes are refused and rejectedFor collecting from children victims by expert interview
making perpetrators get GUARANTEED away with their crimes!!!

Child protection is knocked out and never does exist at all
since criminal law code is manipulated by irresponsible politicians

Abusing their as NATO memberstate given political power
FOR covering WORSEST CRIMES on own children
abuso, rape crimes committed inside

The pseudo criminal code 176 StGB they beforehand
did define as pseudo criminal code inside manipulated lawcode

It must be clear to even mentally handicapped that by
Feito mentres o goberno alemán ten a posibilidade de abusar
their political power

Forwarded inside their hands german child victims are
OPEN-extremo exposta para abusar & violada(!)
INSTEAD PROTECTED FROM GETTING ABUSED & violada(!)

A ameaza claro é que, potencialmente, ata 80 civís mio como vítimas inocentes
could be harmed by leathal exodus in that moment underground warriors

Están vingando de auto-xustiza, tomando xustiza coas propias mans
doing selfdefense for child victims harmed by rape, abuso, asasinato

Imaxina-se o dano que pode e vai ser causada
se estas fontes de información ía entrar en mans erradas!

Con estas evidencias massiv dentro mans dos tribunais penais internacionais
Promotores en calquera país do mundo son elixibles

Obrigado a facer proceso xudicial impermeable á súa toma de posesión
Protexer vicitims de crimes e criminais dentro da lei(!)


Contra o goberno alemán en tribunais penais no exterior
Desde vítimas non están protexidos, pero EXPOR para Exploited
TO ABUSE AND RAPE no prosectuor in germany is defending their rights

As child victims are exposed instead FOR getting abused and raped
Making only perpetrators get away with their crimes
Without taking any responiblity of prosecution at all

This is a full punch into vicitims face as victims are HOSTAGED
like sex slaves into psychological dependend families

FOR exploiting exactly this gap beforehand inside manipulated legislation
Opend by manipulated lawcode intended purpose for exactly doing so

Estou plenamente confiado de que compartir a miña opinión, non se pode por accidente
que o lawcode criminal é manipulado por políticos
dentro da toma de goberno alemán

1. Facendo criminais invitado para cometer abuso worsest,
violación, mentalmente crimes de homicidio en nenos propios en vez
refrixeración con castigo

2. Facendo criminais protexidos escapar
cos seus crimes de acusación

3. Protexer os pais penais propios fillos para abusar
RAPED getting away with their crimes instead protecting
nenos vítimas de estar abuso violada

The real-bad joke is:

§174 – 176 StGB is a criminal offence/offense
prosecuted only upon application by the victim

HOW CAN THE ABUSED RAPED HOSTAGED VICITIM INSIDE
GERMAN FAMILIES REPORT THE CRIMES OF CRIMINAL PARENTS


imposible!

SINCE CRIMINALS INSIDE THE GERMAN GOVERNMENT
manipulou a

LAWCODE CRIMINAL exactamente así
Que se trata para vítimas antemán imposible de todo!

PORQUE?

Debe quedar claro para calquera persoa con común, aínda menor
Sentido de que pequena de Childs no xardín de infancia preescolar

Neno de escola primaria escola non pode chamar a policía
Por eles mesmos informar eses crimes!

Os expertos só van descubrir nuns 100% Taxa de éxito
Polo exame que os nenos son psicolóxico
Manipulado polo cal os pais PENAL

Exactamente desa forma mantendo os seus manipulados dependendo
Rendeu NENOS boca pechada non informado
Calquera en calquera circunstancia

En todo o crimes

O § lawcode 176 StGB é manipulado polo goberno alemán
Para facer que os pais ABUSO INFRACCIÓN matar os seus propios fillos

Como unha invitación para cometer estes crimes por
EXCEPTIONAL INTEDED PURPOSE without any risk
en todo quedando os seus jumentos preso(!)


PORQUE?

Xa que o exame xeral neno psicolóxica é conducida
Para verificar positiv e de identificación abuso nenos vítimas

Con desmascarar a identidade pais penais revelador
politicians themself would get busted making them
stop fucking their own children into the ass!

Interesting is that criminal lawcode

https://dejure.org/gesetze/StGB/182.html

Does define exploiting the distress of teenagers by psychological
dependency, manipulation with money or other
valued advantages for sexual acts as crime

EXACTLY this appendix is missing interconnected
Inside lawcode §176 StGB exploiting the psychological dependency
of caretakers children exploiting as gap for abuse and rape

Wer seine Kinder freiwillig zur Feststellung von Verbrechen an Kinder überprüfen lässt, beweist damit das seine Unschuld festgestellt wird! Warum?

Ganz einfachwer weiß das KEINE Verbrechen an seinen Kinder festgestellt werden, lässt seine Kinder freiwillig überprüfen!

Vice versa begründet sich bei allen die sich weigern ihre Kinder nicht freiwillig überprüfen zu lassen, ein besonders dringender Tatverdacht womit sich Fluchtgefahr durch Angst vor Sicherungsverwahrung begründet! Warum?

Ganz einfachJEDER der weiß das Verbrechen an seinen Kinder festgestellt werden, weigert sich seine Kinder genau aus diesem guten Grund freiwillig überprüfen zu lassen!

Einzeltäter ohne eigene Kinder können keine Kinder manipulieren und als gefangene Sex-Sklaven GEISELN vor jeden Dritten systematisch wegisolieren beweisen damit unschuldig verurteilt zu sein! Warum?

Familien-Väter-Täter begehen genau das gleiche Verbrechen nachweislich als STRAFFREIES Verbrechen

Demnach muss das Urteil der zu unrecht verurteilten Einzeltäter vom EuGH aufgehoben werden!

Im Strafgesetzbuch wird sexueller Kindesmissbrauch als das schwerste Verbrechen definiertwer überprüft das? NIEMAND!

Wie sollen Verbrechen an Kinder festgestellt werden, die nicht durch Überprüfung festgestellt werden dürfen? UNMÖGLICH!

Wie sollen Kinder die als Geiseln gefangen sind identifiziert werdenUNMÖGLICH!

Wie sollen Familien-Väter-Täter ANARCHISTEN TERRORISTEN überführt werden, wenn diese Tätergruppe nicht identifiziert werden kannUNMÖGLICH!

Das beweist das Missbrauch an Kinder NICHT strafbar sein kann womit bewiesen ist, das das Strafgesetz nur durch Täter selbst manipuliert sein kann!

Was nicht überprüft wird, kann auch nicht festgestellt werdenwie soll es dann strafbar sein?!

Wenn Kinder nicht auf Verbrechen überprüft werden dürfen, wie sollen dann Verbrechen an Kinder festgestellt, nachgewiesen, bewiesen, angeklagt werden?

UNMÖGLICH womit eindeutig bewiesen ist das Verbrechen an Kinder STRAFFREI sind

Ausschließlich nur Erziehungsberechtigte mit Kinder in ihrer Obhut also Verfügungsgewalt haben dazu die Möglichkeit Kinder durch gezielte Ausnutzung ihres besonderen Vertrauensverhältnis so zu manipulieren

Um manipulierte Kinder von jeden Dritten wegzuisolieren der die Verbrechen die Kinder in ihrer Psyche verkapselt isoliert praktisch als tickende Zeitbombe in sich tragen durch Überprüfung feststellen wird, sobald dazu die Möglichkeit besteht

Womit Kinder zu GEISELN gemacht als GEISELN in vollständiger Verfügungsgewalt durch Kinderseelen Mörder Familien Väter Täter Verbrecher die sich damit zu TERRORISTEN machen gefangen sind

Vor Befreiung gefangene Kinder GEISELN ausgeliefert in einem seelischen Gefängnis durch Abhängigkeit sind Kinder GEISELN wie Juden im KZ damals die gefangenen Kinder GEISELN von heute

Manipulierte, konstruierte Kinderschutzgesetze simulieren als reine Attrappe einen Pseudo-Kinderschutz vor, damit sich Familien-Väter-TÄTER selbst mit Verbrechen vor Strafverfolgung schützen

Womit bewiesen ist das kein Kinderschutz existiert sondern ein reiner Kinderseelen-Mörder-Familien-Väter-TÄTERSCHUTZ vor Strafverfolgung

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/kinder-und-jugend/kinder-und-jugendschutz/bundeskinderschutzgesetz/das-bundeskinderschutzgesetz/86268

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/kinder-und-jugend/kinder-und-jugendschutz

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/kinderschutz-im-internet/96060

https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/LeitfadenKinderschutzBay201203.pdf

Beweisen das von Tätern in der Regierung selbst diese Pseudo-Kinderschutzgesetze manipulativ zurechtkonstruiert wurden wird damit unwiderlegbar bewiesen

  • es dürfen keine Verbrechen an Kinder durch Pflichtüberprüfung per Negativausschluß festgestellt werden als der einzige mögliche Weg Kinderschutz zu gewährleisten
  • es dürfen keine manipulierten, wegisolierten, suizidgefährdeten Kinder-Sexsklaven-GEISELN an denen Verbrechen begangen werden festgestellt werden als der einzige mögliche Weg Kinderschutz zu gewährleisten

Also dürfen keine Kinderseelen-Mörder-Familien-Väter-TÄTER in der Bundes-Verbrecher-TERRORISTEN Regierung identifiziert werden

TÄTER die beweisen sich selbst als TÄTER genau aus diesem Grund mit der Attrappe Pseudo-Kinderschutzgesetz selbst als Verbrecher maskiert der Strafverfolgung entziehen


Wusstest du damit verhinderst du das Täter die Ihre Kinder missbrauchen
und vergewaltigen strafrechtlich überführt werden können weil der Kinderschutz
vorsätzlich ausgehebelt ist!!!

Die deutsche BUNDESREGIERUNG gibt deutschen Familien das RECHT
ihre eignen Kinder durch Missbrauch und Vergewaltigung ERMORDEN!!!

Novo escándalo Dutroux! German families masking child abuse
Are the MOST DANGEROUS CHILD ABUSER TERRORISTS in the world!
Contractors for execution WANTED by MAGICParfum

Wer überprüft welche Eltern Ihr Kinder durch Vergewaltigung
ERMORDEN! NIEMAND!

Wer versucht in der Öffentlichkeit ein manipuliertes Bild entstehen
zu lassen, das nicht Familien sondern absurde Märchen vom
bösen Onkel mit der Bonbontüte hinterm Strauchfür angeblich alle
MissbrauchVergewaltigungen in ganz Deutschland verantwortlich ist

Spiegel TV, Jauch TV, Stern TV u.a. von der Bundesregierung gesteuerte
Medien sollen gezielt dieses manipulierte Bild durch Verwirrung Strategien der
Bundesregierung so suggerieren, damit von der Wahrheit bewusst abgelenkt und
vertuscht wird das in Wirklichkeit

99.9% aller Vergewaltigungen Eltern die Täter sind
99.9% aller Verbrechen somit gezielt nicht aufgeklärt werden sollen
99.9% aller Täter der Strafverfolgung entkommen sollen


99.9% aller Opfer willenlos als Kinder Sex-Sklaven zur jederzeitigen
Vergewaltigung und Missbrauch durch eigene Eltern zur Verfügung stehen sollen

0.01% aller Verbrechen machen gerade einmal die von den Medien
manipulierten Märchen aus welche durch Kinderpornos im Netz,
EinzeltäterOnkel mit der Bonbontüte hinter Strauch

O que demostrou claramente non é que os nenos deben ser protexidas contra o abuso
pero autoras pais de xuízo dos seus crimes contra os seus propios fillos na escena do crime
Familia debe fuxir

Todos os membros do Goberno Federal alemán ten, así, en centos de miles
Casos como matón, contrabandistas, Distribución e acobertamento de delitos graves
cometido unha infracción aos nenos!

É posible que todos os nenos menores 14 en Alemaña, en escolas primarias e xardíns de infancia
in weniger als zwei Monaten auf Missbrauch problemlos pflicht überprüft werden können!

Warum weigert sich die Regierung mit allen Mitteln dagegen?
Weil Verbrecher in der Regierung genau wissen, das Kinder bei einer Überprüfung die
Wahrheit sagen werden womit Täter überführt werden können

Das muss natürlich unter allen Umständen verhindert werden!

Es passt wunderbar zusammen
große Sprüche kloppen aber eine Untersuchung
mit allen Mitteln verhindern und blockieren
….wer nichts verbrochen hat, befürchtet keine Überprüfung

Quen intenta impedir por todos os medios, é bloque
a única razón condenados como criminais culpables

….porque o goberno federal sabe exactamente en que resultados
sairá da investigación

….xa que certos pseudo familias, por suposto, non saír políticos na cadea
quere, pero querer trans con ela nos nenos ass prefiren un día é o
Investigación simplemente moi doado para persoas con mobilidade condicionada, impedido, bloqueado – claramente e loxicamente!

Pode incluso dar ningunha outra razón! Especialmente, xa que en cada
outra totalmente sen importancia en comparación coa área xurídica legalmente
Revisión obrigatoria específico son indicadas pola administración fiscal, TÜV, aprobacións

O completo imposibilitar, o agresor pode escapar para analizar e fuxir!
este é precisamente por iso que desde…o porque doutro xeito ben!?


Quen está detrás diso?

As familias Goberno e alemáns federal alemán

Beide TÄTER werden solange mit Ihren Verbrechen weitermachen
Neste CON MASSIVSTER VIOLENCIA ser parado!!!

Así, a mafia italiana Cosa Nostra, Nherengheta und Camorra
genauso das legitime RECHT die deutsche Bundesregierung zu ermorden!!!

Wer wird dazu als erster den Auftrag erteilen, um die täglich ERMORDUNG
tausende deutscher Kinder durch Ihre eigenen Eltern legitimiert durch die
deutsche Bundesregierung zu stoppen!!!

Das ist sicher nur noch eine Frage der Zeit!!!

….wie soll das sonst möglich sein, wenn die Bundesregierung vorsätzlich
die Aufklärung und Identifizierung der Missbrauch Opfer in deutschen Familien
deshalb verhindert, damit sich Mitglieder des Bundestages aller Parteien bei sexuellen
Missbrauch ihrer eigener Kinder zu schützen

….damit Täter mit ihren Verbrechen an eigene Kinder am Tatort Familie ungehindert
weitermachen können, sich der Strafverfolgung ungehindert entziehen können und Opfer
weiterhin willenlos Tätern ausgesetzt sind um täglich ermordet zu werden

Obwohl durch einfache Überprüfung an Grundschulen und Kindergärten festgestellt
pode ser, welche Kinder durch Ihre Eltern täglich durch Missbrauch und
Vergewaltigung ERMORDET werden

O goberno alemán rexeita por todos os medios a
Obriga e responsabilidade os nenos de abuso e asasinato
Ihrer Eltern zu schützen. Damit ist absolut klar, quen está detrás!

Mesmo os idiotas máis idiotas debe ser absolutamente claro, o do
einzige mögliche logische
Conclusión porque os nenos non son obrigatorios
só pode ser examinada o que se pode, de xeito que os perpetradores

A. vai fuxir acusación, xestionar
enviar os seus crimes impunes!

B. Os nenos deben ser indefenso contra o abuso sexual!


C. Os nenos deben ser exentos de castigo abusada sexualmente por autores!


D. que o goberno federal protección agresor por
A protección do neno ten cancelar completamente fóra!


E. Leis penais relativos a criminalización de abuso sexual
ser prexudicada ineficaz!


F. ningún seguimento, ningunha investigación deber, ningún control
Mecanismos poden sempre só protexen criminais!


G. ningún seguimento, ningunha investigación deber, ningún control
Mechanismen können immer nur Kinder schutzlos
infractores
entrega ao abuso impune – de xeito que os perpetradores
impunidade escapar dos seus crimes!


H. jedes Mitglied des Bundestages sich damit vorsätzlich bewusst
seiner Verantwortung und Verpflichtung
entzieht, jedes verfügbare
Mittel einzusetzen um Kinder vor Missbrauch und Vergewaltigung zu schützen!

Womit die besondere schwere der Schuld der politisch verantwortlichen Mandate
Träger bei jedem Mitglied
der Bundesregierung persönlich zweifelsfrei nachgewiesen ist,
unabhängig davon wiedummsich die
Täter auch stellen mögen um einer Bestrafung zu entkommen

Novo escándalo Dutroux! German families masking child abuse
Are the MOST DANGEROUS CHILD ABUSER TERRORISTS in the world!
Contractors for execution WANTED by MAGICParfum

….realmente pode ser só porque os autores do goberno federal disfrazado como políticos esconden
é o curso sen familia alemá evitar o que interesa

….os nenos son verificadas porque todos sabemos que os nenos firmemente soster calquera revisión por expertos eo
abuso en segredo na familia escena do crime sen lei pola lexitimidade goberno federal vai voar inmediatamente

…..que os políticos totalmente responsables de lexislador responsable tamén axencias de aplicación da lei
xogar, porque absolutamente claro como lóxico que é intencionalmente impedido por alavancar a lei penal, a
99.9% todos os actos están habilitados para condenar criminais e identificar vítimas

…..que é claramente demostrado, que os alemáns Goberno Federal perpetradores Familiares pais
todas as partes para evitar deliberadamente as axencias de aplicación da lei

…..significa que de feito non a protección do neno, pero un abuso familiar pura infractores protección baixo
fóra disfrazado “política familiar” existe para evadir as autoridades policiais

PARA nENOS “Heimlich” AM polo goberno federal lexítima
RECHTSFREIEN TATORT FAMILIE PRAKTISCH STRAFFREI ZU VERGEWALTIGEN UND
ZU MISSBRAUCHEN WEIL DIE BUNDESREGIERUNG SICH VORSÄTZLICH WEIGERT DURCH ÜBERPRÜFUNG FESTSTELLEN ZU LASSEN WELCHE KINDER OPFER DURCH WELCHE TÄTER
Pais son abusada

Autoridades alemás como membros de todos os partidos no goberno federal teñen en
politischen Amt Ihre persönliche
abuso unha posición sobre, a grave
Kindesmissbrauch zum Eigennutz oder wissentlich zur Deckung von
Crimes contra nenos terzo do xeito polo que
manipulación minado das leis penais

Abuso por lei só define como crime, da jedoch kein Kontrollmechanismus existiert um durch
Überprüfung festzustellen, ob und wer gegen dieses Strafgesetz verstößt hat dieses Gesetz lediglich einen rein fiktiven
Charakter als reines Pseudo Gesetz ohne jegliche praktische Relevanz), um (eigene) Kinder zu missbrauchen, zu
violación e, polo tanto, especialmente para eludir intencionalmente aplicación da lei

En que todos os nenos en todo o país deliberadamente coa intención clara de abuso sexual
e explotación por familiares próximos (pais) son indefensos

Porque os autores como un oficial político do Lexislativo, así, intencionadamente súa obriga e responsabilidade
minaron, unha declaración de investigación anual noites psicolóxico, cales os nenos por
welche Täter Eltern missbraucht, vergewaltigt und mental ermordet werden um sich logischerweise als Täter der
Verbrechen jederzeit der Strafverfolgung zu entziehen

Aínda que os medios e oportunidade de realizar unha investigación deber negativo psicolóxico
en calquera outro campo dereitos legais por expertos cualificados, como psicólogos infantís,
son psiquiatras en Alemaña dispoñibles

Non é e nunca foi calquera protección do neno – Pola contra, por, polo que só unha protección dun agresor
para os seus propios crimes contra nenos en lexitimados polo goberno federal crime sen lei Escena familiar
jederzeit mit seinen Verbrechen straffrei davon zukommen

Es kann anders keinZufallsein, das ausgerechnet im wichtigsten Bereich alle Kontrolle-
und Schutzmechanismen
vorsätzlich ausgehebelt sind, um Kinder vor Missbrauch
und Vergewaltigung zu schützen sind diese stattdessen
schutzlos zum Missbrauch
Tätern ausgeliefert, jedoch in jeden anderen gesetzlichen Bereich
gesetzliche Pflicht
Untersuchungen existent sind

Beispiele: Fahrzeug TÜV, Finanzamt, Zoll, Fahrerlaubnis u.a. Bereiche um sicherzustellen, damit sich
kein Bürger einer Überprüfung durch Flucht einer strafrechtlichen Sanktion als Konsequenz entziehen kann

Calquera outra cousa sería razoar só contra toda lóxica e clara mente mente.
Que equivale ao doutro xeito anarquía, se alguén pode facer o que quere

Porque esta é coñecida hai intencionalmente calquera mecanismos de control – curso libre como unha invitación a
Missbrauch, Os pais saben diso e pode facilmente facer os seus fillos que quere,
xa que non existen mecanismos de control!

Der einzige logische Grund womit dies erklärt werden kann ist, das sich Täter den
quere fuxir axencias de aplicación da lei para chegar a impunidade cos seus crimes de que

Iso non pode e non debe ser posible nun estado constitucional cos valores democráticos,
o poder é explotada por oficina funcionarios políticos electos nesa forma pérfida,
para si practicamente igual a impunidade dos crimes máis graves (eigene) cometendo Nenos

é necesaria unha acción inmediata, para identificar os autores e vítimas ademais de calquera dúbida por revisión obrigatoria.
Jedem selbst noch so dümmsten Vollidioten muss klar sein, das insbesondere engste Vertrauenspersonen wie
Eltern ihre besondere Vertrauensstellung dadurch manipulativ ausnutzen

Weil Eltern ganz genau wissen, estendéndose os seus propios fillos tan especificamente na forma mental como pais
podes deixar deliberadamente manipular, os fillos serán levados á talón por ameaza en forma de medo
ocultar inflexible perder os seus pais a terceiros sobre o abuso

En particular, polo tanto, calquera auto debe ser sempre tan pequena mente a importancia especial da
ser investigación deber consciente, porque non hai outra opción e escribir todo isto pode
resolver crimes de forma diferente

respectivamente de “außen durch Fachexperten bei missbrauchten Kindern aufzuhebeln,
damit qualifizierte psychologische Experten die Wahrheit bei Opfern herausfinden
können”, Täter zu überführen und Kinder zu retten resp. zu befreien

Exactamente por iso que os ataques aquí, o peso especial da débeda a políticamente responsable
portadores de mandatos, 
porque estes posición política específica e deliberadamente para o seu propio beneficio
in der Art und Weise dazu vorsätzlich
explotaron, solicitar a través da súa posición
mit eigenen Verbrechen an Kinder gezielt Strafverfolgungsbehörden
a retirar
a cubrir, respectivamente, terceiro destes crimes (Odenwaldschule paralelo)

ou para cometer os seus propios crimes contra os nenos, coa intención clara. dese modo promover condicional así,
a única así intencionalmente consciente de violación de nenos, ao abuso e mental
Ermordung durch Eltern schutzlos in den Fängen Ihrer Peiniger ausgeliefert sind

Sen unha menor oportunidade, condicional enésima través desta dependencia psicolóxica absoluta como
confidente(en) Os pais nunca sequera da súa posición indefensa absoluta
para librar (Xudeus paralelas en campos de concentración de Auschwitz, Dachau, Birkenau u.a.)

Es ist darüber hinaus nicht auszuschließen und äußerst wahrscheinlich möglich, das Schatten Kämpfer
die für Kinderrechte im Untergrund kämpfen ihr Selbstverteidigungsrecht für Kinder die sich nicht selber
verteidigen können mit äußerster Rache an Täter in der Gesellschaft und Regierung die diese Verbrechen
decken und vorsätzlich nicht aufklären lassen um selber diese Taten zu begehen durchsetzen

En que a vida de posiblemente 80 Millóns de cidadáns alemáns en perigo é,
por unha posible, 
represalia maciza concebible como represalia a este
Unrecht durch verantwortliche politischer Mandate
Apoio do Goberno Federal

Os nenos coa intención de abusar, Violación e asasinato da saúde mental
deutsche Familien auszuliefern ohne eine geringste Chance das Opfer sich selber
aus dieser Situation befreien können

Miniatur-Atombomben, Trinkwasservergiftungen, toxische biologische Kampf Viren sind nur einige absolut
vorstellbar denkbar wahrscheinliche Möglichkeiten, polo cal a seguridade das familias inocentes
os seus fillos non abuse a responsabilidade que esta inxustiza por familias culpable e políticos
que está exposto a perigo mortal

Esta situación é absolutamente irresponsable, Por esta razón, o Federal
Regierung unverzüglich
antes de un tribunal penal internacional con
para procesar os seus crimes contra nenos

Só deste xeito será posible, Lexislación ou adaptar. para adaptarse, o
A protección do neno a través da introdución dunha investigación deber anual de Seguimento-
As investigacións son cautelarmente e indefinidamente eficazmente protexidos contra o abuso

Así non, como actualmente protección infrator en vez de protección á neno por irresponsables
Os criminais poden ser ignorada no goberno, o non como unha punta do iceberg
vacilou xa antes, Seus crimes fóra como “política familiar” a camuflaxe

Summary
Novo escándalo Dutroux! German families masking child abuse are the MOST DANGEROUS CHILD ABUSER TERRORISTS in the world!
Article Name
Novo escándalo Dutroux! German families masking child abuse are the MOST DANGEROUS CHILD ABUSER TERRORISTS in the world!
Description
MAGIC Parfum™ Perfume™ magical pure Extrême Intense perfume created 4You Incomparable unique irresistable magical pure Extrême Intense perfume created 4You Inspire magical incomparable unique pure perfume moments Refill & Replace your overpriced designer brands fragrance MAGIC Pefume™ created 4You guaranteed FREE of CHILD ABUSE 4You NOT made by CHILD ABUSER TERRORISTS in Germany Support our CHILD RESCUE MISSION Enduring Freedome
Author
Publisher Name
MAGIC Parfum™ Perfume™ magical pure Extrême Intense perfume created 4You
Publisher Logo
Pin It

Comentarios pechados.